Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Socialpsykiatrien

Om Socialpsykiatrien

Værdier, metoder og info

I Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, - også dem der har særlige udfordringer og behov. Vi arbejder ud fra 6 pejlemærker.

De 6 pejlemærker:

 • Vi bruger borgerens ønsker som motor
 • Vi tror på at borgeren lykkes
 • Vi ved at lønnet beskæftigelse virker som hovedvej
 • Vi finder den rette indsats før vi vælger paragraffen
 • Vi viser borgeren vej til fællesskaber
 • Vi går efter at få mest værdi samlet og på sigt

Hvis du er voksen med en sindslidelse i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for den socialpsykiatriske indsats er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

I Socialpsykiatrien har vi tilbud om STRAX-hjælp fra Strax-huset, og vi arbejder blandt andet med metoden Åben dialog.  Vi arbejder ud fra en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer.  Alle disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Arbejdsmarkedscentret i Høje-Taastrup Kommune arbejder målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.  Dette arbejde uddybes i en Socialstrategi for voksne med særlige behov.

Læs mere her:

Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026

 

Socialpsykiatrien består af:

5 bomiljøer.

Læs mere om bo-miljøerne

Et Værested, Perron 74, hvor du kan komme ind fra gaden, som du er
 
Læs mere om Peron 74 på Strax-husets hjemmeside

Diverse støttetilbud, der kan hjælpe dig til et mere selvstændigt og aktivt socialt liv

Læs om Støtte til et selvstændigt og aktivt liv

 
 

Mere om os

Kommunerne i Danmark har igennem flere år været i gang med en omstillingsproces af indsatserne i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder. Fokus er på at udvikle en praksis, der understøtter den enkeltes recoveryproces og som undgår at fastholde mennesker i afhængighed af professionelle støttesystemer.

Recovery handler om at komme sig fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de borgere, som får alvorlige psykiske vanskeligheder.

En ofte anvendt definition af recovery er, at det er:

”en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv” (William Anthony, Boston Universitet, 1993).

I nyere engelsk forskning om recovery lægges der vægt på, at:
”recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008). 

Fælles for de to definitoner er deres fokus på den enkeltes proces frem mod et personligt defineret godt liv.

Læs mere ved at søge på Recovery-orienteret rehabilitering på Socialstyrelsens vidensportal her:
https://social.dk/

 1. Vi arbejder med afsæt i borgeren kompetencer, ressourcer og motivation. Borgerens aktive deltagelse, selvbestemmelse og selvstændighed understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan leve et liv på egne præmisser.
 2. Vi sætter klare tidsafgrænsede mål for indsatserne, dokumenterer og følger løbende op på effekten .
 3. Vi arbejder så vidt muligt med vidensbaserede og omkostningseffektive metoder
 4. Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger for borgeren på tværs af centre i kommunen og i samarbejde med øvrige aktører omkring borgeren.
 5. Vi arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet og frivillige. Borgere støttes i at udvikle og fastholde netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet.
 6. Den enkelte borgers behov tilgodeses med anvendelse af færrest mulige ressourcer.

Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. Tilgangen lægger vægt på, at borgerens netværk udgør en ressource, som kan anvendes som et element i indsatsen eller behandlingen. 

Læs mere ved at søge på Åben dialog på Socialstyrelsens vidensportal her:

https://social.dk/

Find alle Høje-Taastrup kommunes jobopslag her

Ledige stillinger

STRAX-huset
Parkvej 74
2630 Taastrup

EAN: 579800  8906718 

Telefon: 4335 2190 / 9243 6582

E-mail: strax@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails,

Brug i stedet sikker post.

Digital post

Rådhusstræde 1

2630  Taastrup

Telefon nummer: 43 59 10 00

CVR: 1950 1817